Smyrna church. goteborg. sweden. 2019

Architect
EldingOscarson